Senior Management Team

Dr. R.S. Bhandari
Chairman
HAMS Hospital
Dr. Jyotindra Sharma
Executive Director
HAMS Hospital
Sachi Regmi Karki
Senior Director
HAMS Hospital
Nishan Shrestha
International Marketing Director
HAMS Hospital
Baruna Poudel
Nursing Director
HAMS Hospital